Regulamin – warunki szczególne wynajmu apartamentów w Rezydencji Górski Dworek

Dane kontaktowe 

Właścicielem apartamentów Górski Dworek jest firma: JANTAR-PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE RYSZARD ŁACH
z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Chorzowskiej 50, numer NIP: 6310025747 , REGON: 271910090.

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w Rezydencji Górski Dworek w Kościelisku. Umowa pomiędzy klientem a właścicielem obiektu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji internetowo bądź telefonicznie.

 II. Rezerwacja

 1. Celem dokonania rezerwacji usługi, klient rezerwuje pobyt internetowo (wypełniając formularz rezerwacyjny na stronie internetowej www.gorskidworek.pl) lub telefonicznie. Na adres e-mail klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego apartamentu, która jest utrzymywana przez 2 dni – w tym czasie powinna wpłynąć na konto właściciela Rezydencji Górski Dworek wyliczona zaliczka w wysokości 30% wartości rezerwacji.
 2. Przesłanie dokumentu potwierdzającego wpłatę zaliczki na adres mailowy biuro@gorskidworek.pl stanowi podstawę potwierdzenia rezerwacji.
 3. W przypadku braku dokonania wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie rezerwacja wstępna ulega automatycznemu anulowaniu.
 4. Po otrzymaniu zaliczki bądź całej kwoty za rezerwację, klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem wpłaty. Na żądanie klienta (zgłoszone przy dokonaniu rezerwacji), wystawiana jest faktura dokumentująca otrzymaną wpłatę a następnie przesyłana drogą mailową po zakończeniu pobytu.
 5. O ile nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko zaliczka, pozostałą kwotę należności należy uiścić niezwłocznie w dniu przyjazdu (przy zameldowaniu) u osoby przekazującej klucze do apartamentu. 
 6. Na terenie Gminy Kościelisko obowiązuje opłata miejscowa w wysokości 2,50 PLN za osobę za każdy rozpoczęty dzień pobytu, którą dolicza się dodatkowo do kwoty należności za pobyt. Kwota ta płatna jest gotówką osobno przy zameldowaniu.
 7. Usługą dodatkowo płatną jest korzystanie z sauny (30 PLN za godzinę). 
 8. Sauna jest dostępna w godzinach 14:00-21:00 po wcześniejszej rezerwacji u obsługi Rezydencji.

 

III. Warunki umowy najmu

 

 1. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. W cenę wynajmu są wliczone opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie – w sezonie grzewczym). Nie wliczona jest obligatoryjna opłata końcowa za sprzątanie apartamentu, która wynosi 100 zł (za sprzątanie całego domu 500 zł). O tę kwotę podwyższona jest kwota całkowita rezerwacji.
 2. W przypadku wynajmu wszystkich apartamentów w danym domu (“wynajem całego domu” oprócz przestrzeni wspólnych dla wszystkich gości oraz prywatnych pomieszczeń właścicieli) jest pobierana kaucja w wysokości 1000 zł (w gotówce) przy zameldowaniu. W przypadku braku zniszczeń kaucja jest w całości zwracana przy wymeldowaniu.
 3. Odbiór kluczy – przyjazd powinien nastąpić w godzinach meldunku (16:00-20:00) oraz zostać ustalony wcześniej telefonicznie lub mailowo z osobą odpowiedzialną za rezerwację.
 4. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
 5. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za rezerwację.
 6. Zameldowanie odbywa się do godziny 20:00. W przypadku przyjazdu po godzinie:
  1. 20:00 pobierana jest jednorazowa dodatkowa opłata w wysokości 100 zł.
  2. 22:00 pobierana jest jednorazowa dodatkowa opłata w wysokości 200 zł.
 7. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty z potwierdzenia rezerwacji pobytu nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste).
 8. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.
 9. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.
 10. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację lub osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia według wyliczeń obsługi najpóźniej w dniu wyjazdu. Opłata pobierana w przypadku zagubienia kluczy lub pilota wynosi 500 zł.
 11. W Rezydencji Górski Dworek obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.

 IV. Obowiązki klienta

 1. Liczba osób mających zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie lub e-mailem o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę podaną na potwierdzeniu rezerwacji klient ma obowiązek dopłacić za osoby niezgłoszone (jeśli istnieje możliwość ulokowania dodatkowych osób w tym samym apartamencie). W innym przypadku osoba odpowiedzialna za rezerwację może odmówić wydania kluczy do apartamentu i tym samym anulować rezerwację.
 2. Klient zobowiązany jest do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywanie apartamentu w stanie zastanym.
 3. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Rezydencja Górski Dworek może odmówić przyjęcia klienta, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Rezydencji Górski Dworek, wyrządzając szkodę w mieniu Rezydencji lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w Rezydencji, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Rezydencji.
 5. Na terenie całej Rezydencji Górski Dworek obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (w tym papierosów elektrycznych), ze względu na warunki przeciwpożarowe. Jedynym miejscem dozwolonym na palenie papierosów jest strefa palących przy parkingu, która jest specjalnie oznaczona. W przypadku złamania zakazu, do kwoty rezerwacji zostanie doliczona opłata w wysokości 1000 zł za sprzątanie apartamentu.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia jak również używanie ognia otwartego w postaci np. grilla.
 7. Ognisko/Grill może być rozpalone tylko w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu na terenie rezydencji (w ogrodzie). Przed rozpaleniem ogniska/grilla klient jest zobowiązany poinformować o tym fakcie obsługę rezydencji.
 8. Po zakończeniu należy dokładnie sprawdzić czy ogień został ugaszony i sprzątnąć po sobie miejsce.
 9. Do rozpalenia kominka w apartamencie należy używać przeznaczonego do tego drewna. Ogień nie może pozostać bez nadzoru.
 10. Na terenie Rezydencji Górski Dworek zabrania się wnoszenia do apartamentu ciężkiego sprzętu narciarskiego i rowerów. Niniejszy punkt obejmuje także zakaz chodzenia w butach narciarskich wewnątrz domów (np. po schodach). W przypadku złamania zakazu gość zostanie obciążony kosztami naprawy wyrządzonych szkód.

 V. Zmiany w rezerwacji

 1. W przypadku okoliczności wyjątkowych, niezależnych od właściciela, na wskutek których nie może przyjąć gości na terenie obiektu (np. rozporządzenie Rządu) klient ma do wyboru:
 2. przełożenie rezerwacji na nowy termin w kwocie nie mniejszej niż wpłacona zaliczka.
 3. wystawienie voucher’u imiennego do wykorzystania w okresie 6 miesięcy od anulowanej rezerwacji.
 4. Przedłużanie pobytu – termin pobytu w danym apartamencie można przedłużyć (o ile jest wolny). Należy powiadomić o tym fakcie e-mailem bądź telefonicznie obsługę Rezydencji.
 5. W przypadku odwołania rezerwacji na co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka ulega zwrotowi w całości.
 6. Koszt odwołania rezerwacji wyniesie:

               – 50% w przypadku odwołania do godz. 14:00 w dniu przyjazdu,

               – 100% w przypadku odwołania do godz. 18:00 lub niedojazdu.

 1. W przypadku konieczności zwrotu należności na numer bankowy właściciel zastrzega sobie czas na jego dokonanie do 14 dni od oficjalnego zgłoszenia mailowego.

 VI. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić właściciela o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

VII. Reklamacje

 1. Gość ma prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług wyłącznie w okresie pobytu na Obiekcie.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje bezpośrednio Administrator telefonicznie: +48 32 401 09 51, reklamacje pisemne należy składać na adres biuro@gorskidworek.pl.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

VIII. Zwierzęta

 1. W Rezydencji Górski Dworek  przewidujemy pobyt zwierząt w wyjątkowych sytuacjach. Ten zapis dotyczy tylko małych i średnich ras psów.
 2. Podczas zameldowania właściciel zostanie zobowiązany do podpisania „oświadczenia” oraz wpłaty kaucji zwrotnej w wysokości 500 PLN wpłacanej na poczet wyrządzenia ewentualnych szkód.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji lub nałożenia kary w wysokości 500 PLN w przypadku braku zgłoszenia przyjazdu z pupilem.

IX. Wystąpienie sił wyższych

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

X. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.

Call Now Button